Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung chia sẻ thông tin trên khi trao đổi về những điểm mới tại Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII thông qua.

Điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm xã hội
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định: “Việc thông qua Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là một chủ trương lớn. Với 10 nhóm giải pháp có tính chất đột phá, Nghị quyết sẽ tạo ra bước chuyển đổi mạnh mẽ về chính sách BHXH”.
Trước hết, theo Bộ trưởng, dựa trên các vấn đề có tính nguyên tắc, đặc biệt là 3 nguyên tắc: bình đẳng, chia sẻ, đóng hưởng để thiết kế lại toàn bộ hệ thống chính sách bảo hiểm từ đơn tầng chuyển sang đa tầng.
Bên cạnh đó, cải cách BHXH được đặt trong mối quan hệ gắn liền với cải cách kinh tế xã hội nói chung, nhất là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa 12) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, coi đây là thị trường rộng lớn và bước chuyển động lớn để phát triển lực lượng.
Cùng với đó là việc ban hành các hệ thống chính sách có tính chất tạo ra sự hấp dẫn, nhà nước hỗ trợ để phát triển lực lượng này. Theo Bộ trưởng, hiện nay chúng ta đang thực hiện hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện là 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác.