Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2017.
Theo đó cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh trong cả nước. Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. 
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh,môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2) và được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển.
Công thức tính: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 +(Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có).

>> 


Điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là 20 điểm, cụ thể như sau:
1. Đào tạo đại trà
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp
Điểm sàn
Sư phạm kỹ thuật
nông nghiệp
52140215
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
18.00
Ngôn ngữ Anh (*)
52220201
Tổ hợp 1: Toán, Văn, T.Anh
Tổ hợp 2: Văn, Sử, T.Anh
 (Môn T.Anh nhân hệ số 2)
18.00
Kinh tế
52310101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
18.00
Bản đồ học
52310502
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Quản trị kinh doanh
52340101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
 Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
18.00
Kế toán
52340301
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
18.00
Công nghệ sinh học
52420201
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
20.00
Khoa học môi trường
52440301
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Công nghệ thông tin
52480201
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
18.00
Công nghệ kỹ thuật
cơ khí
52510201
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Công nghệ kỹ thuật
cơ điện tử
52510203
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Công nghệ kỹ thuật ô tô
52510205
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
20.00
Công nghệ
kỹ thuật nhiệt
52510206
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Công nghệ kỹ thuật
hóa học
52510401
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Kỹ thuật điều khiển và
 tự động hóa
52520216
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Kỹ thuật môi trường
52520320
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Công nghệ thực phẩm
52540102
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
20.00
Công nghệ chế biến
thủy sản
52540105
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Công nghệ chế biến
lâm sản
52540301
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
17.00
Chăn nuôi
52620105
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
18.00
Nông học
52620109
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
20.00
Bảo vệ thực vật
52620112
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
18.00
Công nghệ rau
hoa quả và cảnh quan
52620113
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Kinh doanh
nông nghiệp
52620114
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
18.00
Phát triển nông thôn
52620116
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
18.00
Lâm nghiệp
52620201
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
17.00
Quản lý tài nguyên rừng
52620211
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
17.00
Nuôi trồng thủy sản
52620301
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Thú y
52640101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
20.00
Quản lý tài nguyên và
môi trường
52850101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Quản lý đất đai
52850103
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00Chương trình tiên tiến
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp
Điểm sàn
Công nghệ thực phẩm
52540102
(CTTT)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
20.00
Thú y
52640101
(CTTT)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
20.00


Chương trình đào tạo chất lượng cao
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp
Điểm sàn
Quản trị kinh doanh
52340101
(CLC)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
 Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
18.00
Công nghệ sinh học
52420201
(CLC)
Tổ hợp 1: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, T.Anh
18.00
Công nghệ kỹ thuật
 cơ khí
52510201
(CLC)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Kỹ thuật môi trường
52520320
(CLC)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
18.00
Công nghệ thực phẩm
52540102
(CLC)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
18.00Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp
Điểm sàn
Thương mại quốc tế
52310106
(LKQT)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
17.00
Kinh doanh quốc tế
52340120
(LKQT)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
17.00
Công nghệ sinh học
52420201
(LKQT)
Tổ hợp 1: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, T.Anh
17.00
Quản lý và kinh doanh
nông nghiệp quốc tế
52620114
(LKQT)
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
17.00

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM TẠI GIA LAI
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp
Điểm sàn
Kế toán
52340301
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
15.50
Công nghệ thực phẩm
52540102
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
15.50
Nông học
52620109
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
15.50
Lâm nghiệp
52620201
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
15.50
Thú y
52640101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
15.50
Quản lý tài nguyên và
 môi trường
52850101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
15.50
Quản lý đất đai
52850103
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, T.Anh
15.50PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM TẠI NINH THUẬN
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp
Điểm sàn
Quản trị kinh doanh
52340101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, T.Anh
15.50
Công nghệ thực phẩm
52540102
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
15.50
Nông học
52620109
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
15.50
Nuôi trồng thủy sản
52620301
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, T.Anh
15.50
Thú y
52640101
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
15.50
Chăn nuôi
52620105
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, T.Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, T.Anh
15.50
Ngôn ngữ Anh (*)
52220201
Tổ hợp 1: Toán, Văn, T.Anh
Tổ hợp 2: Văn, Sử, T.Anh
 (Môn T.Anh nhân hệ số 2)
15.50

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top