ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                           Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
                                                                                       

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI 

        Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2017 -  2018 Tỉnh Đồng Tháp

     

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10 chuyên.

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………..
Sinh ngày: …………………….tháng ………………năm......................
Nơi sinh: Huyện, Thị, TP: …………………….…Tỉnh ( TP):..............
Học sinh trường:………………………….. Huyện, Thị, TP:................
Đã dự thi tuyển sinh L10 chuyên tại Hội đồng coi thi:.........................
Số báo danh:………………
Môn cơ sở: Phòng thi số: ……………………………………….
Môn chuyên 1: Phòng thi số: ……………………………………….
Môn chuyên 2: Phòng thi số: ……………………………………….

Qua kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, căn cứ vào điểm môn thi được công bố, tôi xin được phúc khảo bài thi các môn sau:
Stt
Môn
Điểm thi
đã công bố
Đánh dấu (X) vào
môn xin phúc khảo
Ghi chú

1
Ngữ văn (cơ sở)2
Toán (cơ sở)3
T. Anh (cơ sở)4
Môn thi chuyên 1 ……....................5
Môn thi chuyên 2 ……....................
Tổng cộng có:………… môn xin chấm phúc khảo.
Tôi cam đoan điểm số các môn nêu trên là đúng sự thật, nếu có sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                                        .............., ngày ……tháng 6 năm 2017
                                                                                             Thí sinh ký tên

                                                                                              (ghi rõ họ tên)

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top