CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
BÀI THI VÀO LỚP 10 THPT.

            Kính gửi :  Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017

Họ và tên học sinh:  ........................................................................................................................................
Sinh ngày ...................... tháng ...................... năm ........................................................................................
Nơi sinh:  ..............................................................................................................................................................
Học sinh trường .................................................................................................................................................
Đã dự thi vào lớp 10 trường THPT  ………………………………………….………..………..…..…………
Tại Điểm thi: ...............................................................................................................................................
Số báo danh .................................................................., phòng thi số..........................................................
Điểm số các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 – THPT ………………………………..:
            1. Môn Ngữ văn: ………………………..điểm;  
2. Môn Tiếng Anh: …………………….   điểm;
            3. Môn Toán: …………………….. ……  điểm; 

Các môn đề nghị phúc khảo :

STT
Môn phúc khảo
Điểm thi môn PK
Ghi chú
123
                                                                        Đà Nẵng, ngày        tháng   6   năm 2017

                                                                                                            Người viết đơn
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top