ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 90120 phút
Hình thức thi: tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (tỷ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm toàn bài)
Cấu trúc đề thi: gồm 4 phần được phân bố như sau

A. MÔN TIẾNG ANH - Đề chung
Thời gian làm bài: 90 phút
I. PHONETICS: (1 điểm)
-         Số câu: 5
-         Nội dung: Ngữ âm hoặc trọng âm.
 II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (3 điểm)
-    Số câu: 25
-    Nội dung: từ 2 - 3 bài bao gồm
+ Trắc nghiệm đa lựa chọn;
+ Sửa lỗi sai;
+ Cho hình thức đúng của từ/ động từ;
+ Điền mạo từ, giới từ, cụm động từ.
III. READING(3 điểm)
-    Số câu: 15
-    Nội dung: từ 02-03 đoạn văn, mỗi đoạn khoảng 150 từ, bao gồm
+ Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi;
+ Đọc đoạn văn, chọn từ thích hợp ứng với a, b, c hoặc d để điền vào chỗ trống;
+ Đọc đoạn văn, điền từ thích hợp vào chỗ trống.
 IV. WRITING: (3 điểm)
Nội dung:
-    Viết câu: 15 câu
+ Viết lại câu bắt đầu bằng gợi ý ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi; 
+ Dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh;
+ Sắp xếp từ, cụm từ thành câu hoàn chỉnh.
+ Hoàn chỉnh câu thứ 2 sao cho không thay đổi nghĩa, dùng một từ cho trước.
-------------------------------------

B. MÔN TIẾNG ANH - Đề chuyên
Thời gian làm bài: 120 phút
I. PHONETICS: (1 điểm)
-    Số câu: 10
-    Nội dung: 2 bài
+ Ngữ âm;
+ Trọng âm.
II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (3 điểm)
-         Số câu: 30
-         Nội dung: từ 3-4 bài bao gồm
+ Trắc nghiệm đa lựa chọn;
+ Chữa lỗi sai;
+ Cho hình thức đúng của từ/ động từ;
+ Điền giới từ; cụm động từ; mạo từ.
III. READING(3 điểm)
-    Số câu: 15-20
-    Nội dung: từ 03 - 04 đoạn văn, mỗi đoạn khoảng 150 từ trở lên, bao gồm
+ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi;
+ Đọc khớp nối nhan đề với từng đoạn văn/ chọn câu đúng điền vào đoạn văn;
+ Đọc đoạn văn, chọn từ, cụm từ thích hợp ứng với a, b, c hoặc d để điền vào chỗ trống;
+ Đọc đoạn văn, điền từ thích hợp vào chỗ trống.
IV. WRITING: (3 điểm)
Nội dung:
-    Viết câu: 10 -15 câu
+ Viết lại câu bắt đầu bằng gợi ý ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi;
+ Viết lại câu dùng một từ cho trước sao cho không thay đổi nghĩa của câu;
+ Dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh.
+ Sắp xếp từ, cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
- Viết một đoạn văn, một bài luận, một lá thư khoảng 150 từ theo các chủ điểm đã học thuộc chương trình lớp 8, 9.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top